Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Bunders B.V.

Artikel 1 -  toepasselijkheid

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met , leveringen vanen werkzaamheden verricht door De Bunders B.V.  Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door De BundersB.V. schriftelijk zijn bevestigd.
1.2        De toepasselijkheid van door  wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 Artikel 2 - Algemeen

2.1        Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met De Bunders B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze , diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
2.2        Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor De Bunders B.V. zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van De Bunders B.V. onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
2.3        Bedingen, op grond waarvan De Bunders B.V. een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat  wederpartij zich tot afname der betrokken zaken verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de  te leveren respectievelijk af te nemen zaken  aan een voorbehoud zijdens wederpartij zijn verbonden, zijn onverbindend.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door De Bunders B.V. gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Binnen 14 dagen na aanvaarding door  wederpartij kan een door De Bunders B.V. gedane aanbieding alsnog worden ingetrokken in welk geval geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3.2 De Bunders B.V. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.3 De Bunders B.V. is steeds gerechtigd de constructie van de  te leveren zaken te wijzigen op voorwaarde dat de geleverde zaken kunnen dienen voor het gebruiksdoel van de wederpartij, indien en voor zover dat doel aanwijsbaar aan  wederpartij is meegedeeld.
3.4 In de lengte- en breedtematen is een afwijking van ten hoogste 3 promille naar boven en naar beneden toegestaan.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Bunders  B.V. is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan de door wederpartij aan De Bunders B.V. gegeven opdrachten eerst dan gebonden , wanneer De Bunders B.V. de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
4.2 Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen,hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens De Bunders  B.V. door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door De Bunders  B.V. en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
4.3 In geval wederpartij naar oordeel van De Bunders  B.V. niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is De Bunders  B.V. gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan De Bunders B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
Artikel 5- Prijzen en tarieven

5.1 Alle door De Bunders B.V. gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van    prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
5.2 Prijzen van De Bunders B.V. zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft De Bunders B.V. het recht een evenredige verhoging aan wederpartij in rekening te brengen.
5.3 De door De Bunders B.V. vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De posten komen voor rekening van wederpartij. De Bunders B.V. is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan wederpartij door te berekenen.
5.4 Indien de valuta waarin gekocht is na het afsluiten van de koop devalueert, heeft De Bunders B.V. het recht de prijs dienovereenkomstig te wijzigen of de koop, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder meer te annuleren.
Artikel 6- Levering
6.1 De levering geschiedt franco huis in Nederland ongelost, mits goed bereikbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren zaken op het afleveradres zijn aangekomen. Vanaf het moment van de levering zijn de zaken voor rekening en risico van  wederpartij.
6.3 De opgegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn, tot een maximum van 2 maanden,  kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.4 De gebruikelijke verpakking wordt aan wederpartij  in rekening gebracht en niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7 – opslag

7.1 Indien  wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt en/of  wederpartij de zaken weigert kan De Bunders B.V. de zaken voor rekening en risico van wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
7.2 Door de sub 1 genoemde opslag worden de zaken geacht aan wederpartij te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van de levering, aan wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.
Artikel 8 – Overmacht

8.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is De Bunders B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat  wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheid dat een tekortkoming niet aan De Bunders B.V. kan worden toegerekend, daar deze niet te wijten is aan  haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen. Met overmacht wordt gelijk gesteld: werkstaking, vervoerstagnatie en alle andere van de wil van De Bunders B.V.   onafhankelijke dan wel onvoorzienbare omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door  wederpartij niet kan worden verlangd.
8.2 Indien door overmacht meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast De Bunders B.V.  ook wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft De Bunders B.V. recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
8.3 Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien de  resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds geleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voeldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen heem reeds geleverd was naar De Bunders B.V.  terug te zenden voor rekening en risico van wederpartij, indien wederpartij kan aantonen, dat het reeds geleverde gedeelte van de zaken door wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.
Artikel 9 – aansprakelijkheid

9. De Bunders  B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van De Bunders B.V., tenzij de geldende dwingend rechtelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2 De Bunders B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, of gebreken aan of voortvloeiende uit specifieke materialen, onderdelen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door wederpartij ter beschikking worden gesteld.
9.3 In geval van aansprakelijkheid van De Bunders B.V. is zij nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat wederpartij daarop heeft betaald. In geen geval is De Bunders B.V. aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van overschrijding van de levertijd van De Bunders B.V. en/of derden in wier handen de zaken zijn overgegaan dan wel met wie De Bunders B.V. heeft gecontracteerd. Wederpartij vrijwaart De Bunders B.V. van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door De Bunders  B.V. geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
Artikel 10 – Reclames

10.1 Onder reclames dienen te worden verstaan alle klachten of grieven van wederpartij terzake van de  hoedanigheid van een leverantie.
10.2 Wederpartij is verplicht de geleverde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van De Bunders B.V. dat de zaken ter beschikking van wederpartij staan.
10.3 Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door wederpartij op de afleveringsbon te worden vermeld, bij gebreke waarvan wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.
10.4 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen 8 dagen na levering in het bezit van De Bunders B.V. is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
10.5 In geval van een gerechtvaardigde reclame is De Bunders  B.V. verplicht de gereclameerde zaken  zo spoedig mogelijk te vervangen, te repareren ter plaatse of in de fabriek, danwel een billijke schadevergoeding te betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken, een en ander zonder dat De Bunders B.V. aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele geleden schade.
Artikel 11- Garantie

11.1 De Bunders B.V. garandeert aan wederpartij voor een periode van 1 jaar na factuurdatum, dat de zaken geen hinderlijke gebreken zullen vertonen ten gevolge van constructie- en/of verlijmingsfouten. Deze garantie wordt verleend onder  de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de door De Bunders  B.V. gestelde afwerkingvoorschriften juist zijn toegepast en nagekomen.en de materialen op vakkundige wijze, en bestemd voor normaal gebruik, in de bouw zijn verwerkt.
11.2 Garantie op door De Bunders  B.V. elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
11.3 Garantie-aanspraken omvatten slechts het vervangen, respectievelijk het herstellen van de betrokken zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van door De Bunders B.V. geleverde zaken, valt buiten de garantie.
11.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de zaken de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
11.5 Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door  wederpartij zelf plaatsvindt, erkent De Bunders B.V. geen garantieaanspraken.
11.6 indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt De Bunders B.V. als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Artikel 12 – Reparatie en onderhoud

12.1 Reparatie en onderhoud van de door De Bunders B.V. geleverde zaken wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen.
Artikel 13 – Betaling

13.1 Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, danwel binnen 14 dagen na levering te worden overgemaakt op een door De Bunders B.V. aangewezen bank- of girorekening
13.2 Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Bunders B.V.
13.3 De Bunders B.V. is niet verplicht wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is wederpartij in gebreke zonder dat  ingebrekestelling noodzakelijk is.
13.5 Na het verstrijken van de  betalingstermijn, is wederpartij aan De Bunders B.V. een rente verschuldigd van 1,5% van het verschuldigde bedrag.
13.6 Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van €115,--
13.7 De Bunders B.V. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door De Bunders B.V. totdat zekerheid is gesteld.
13.8 De Bunders B.V. behoudt zich, ook indien de koop reeds op ander condities is afgesloten, steeds het recht voor onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen.
Artikel 14- Eigendomsvoorbehoud

14.1 De Bunders B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan wederpartij geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken is voldaan. Indien De Bunders B.V. in het kader van overeenkomsten ten behoeve van wederpartij door wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd, eveneens totdat wederpartij ook deze vorderingen van De Bunders B.V.  geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die De Bunders B.V. tegen wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens De Bunders B.V.
14.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
14.3 Het eigendomsvoorbehoud houdt niet op te bestaan indien derden voldoen aan de betalingsverplichtingen van de wederpartij jegens De Bunders B.V.
14.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van wederpartij bevinden, dient wederpartij ten gunste van De Bunders B.V.  op eerste verzoek een pandrecht te vestigen  als bedoeld in artikel 3:237 B.W. tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 B.W. genoemde, die De Bunders B.V. uit welke hoofde dan ook nog op wederpartij mocht hebben.
14.5 Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Bunders B.V. te bewaren.
14.6 Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan De Bunders B.V.  ter inzage te geven.
14.7 Alle aanspraken van wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen op eerste verzoek van,  De Bunders B.V.  door wederpartij aan De Bunders B.V. worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 B.W. tot meerdere zekerheid van de vorderingen van De Bunders B.V. op wederpartij.
14.8 Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Bunders B.V. tekort schiet of De Bunders  B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is De Bunders  B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die  in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de aan de terugneming verbomden kosten.
14.9 Het is wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
14.10Wederpartij verbindt zich, vorderingen die het tegen zijn afnemers verkrijgt, niet aan derden te crediteren of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bunders B.V. Wederpartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen op eerste verzoek van,  De Bunders B.V.  aan haar te verpanden, op de wijze als aangegeven in artikel 3:239 B.W. tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook op wederpartij.

Artikel 15 – Ontbinding

15.1 Onverminderd de aan De Bunders B.V. verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan De Bunders B.V. een overeenkomst als ontbonden beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enig ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance van betaling op zijn faillissement  aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
Artikel 16 – Geschillen

16.1 Op alle door De Bunders B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
16.2 Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsmede elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin De Bunders B.V. is gevestigd.
16.3 Indien wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere op hogere rechterlijke macht worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

               
Algemene voorwaarden webshop        
Artikel 1 – Definities webshop

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

*Webshop Renoraam.nl:
  De onderneming met de handelsnaam De Bunders B.V.
*De website:
 De website van webshop Renoraam.nl, en alle onderliggende pagina’s, met      uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘ links’ naar andere websites.
*  Product:
   Het artikel of artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen webshop
   Renoraam.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd
   dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te
   betalen.
*  Klant:
   Iedere natuurlijke persoon die met Webshop Renoraam.nl handelt, als bedoeld in boek  
   7 BW ( consument).


Artikel 2 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Webshop Renoraam.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1.        Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de  website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.        Afbeeldingen, ( technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Webshop Renoraam.nl  is echter niet aansprakelijk voor ( de gevolgen van ) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.


Artikel 4 – Overeenkomst

1.        De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Webshop Renoraam.nl de klant per email een orderbevestiging heeft verzonden.
2.        Indien op verzoek van de klant door Webshop Renoraam.nl  een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per email heeft geaccepteerd, en Webshop Renoraam.nl de klant per email een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3.        Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-,garantie- en betalingsvoorwaarden van Webshop Renoraam.nl  akkoord gaat. Webshop De Bunders behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.


Artikel 5 – Levering

1.        Webshop Renoraam.nl  zal zich inspannen op binnen de aangegeven termijn te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
2.        Indien een in de orderbevesiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Webshop Renoraam.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
3.        Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Webshop Renoraam.nl de wijze van verzending bepaalt.
4.        Voor levering op de Waddeneilanden en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk af.
5.        Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 25,00 , welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.

Artikel 6 – Garantie

1.        Op de door Webshop Renoraam.nl  geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
2.        De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer , zonder schriftelijke toestemming van Webshop Renoraam.nl , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
3.        De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden.
4.        Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.Artikel 7 – Reclames

1.        De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overstemt.
2.        Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
3.        In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
4.         Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
5.        Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Webshop Renoraam.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het factuurbedrag wordt geretourneerd minus de retourkosten € 15,00), deze zijn voor retour nemen en de administratieve afwikkeling toch gemaakt. Bij een retour wordt dus altijd € 15,00 in mindering gebracht. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:

-        Het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.
-        De verpakking van het product onbeschadigd is.
-        Het product en/of de producten geheel compleet zijn.
-        In de originele verpakking zijn en in originele staat zijn.
-        Het product en/of producten ongebruikt zijn.
-        Het product en/of de producten schoon zijn.
-        Het een niet speciaal besteld artikel is.
-        Het een niet op maat gemaakt artikel is.
-        Het product en/of producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
-        Door webshop Renoraam.nl  terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de koper.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid1.        Indien het door Webshop Renoraam.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en  of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje ‘ Garantie’ is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2.        Nimmer is Webshop Renoraam.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid. ( boek 6, titel 3, afdeling 3 BW)
3.        Evenmin is webshop Renoraam.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen,dan welonoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.Artikel 9 – Overmacht

1.        Webshop Renoraam.nl is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Webshop Renoraam.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien of onvoorzienbaar, waarop webshop Renoraam.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van webshop Renoraam.nl daaronder begrepen.
2.        Webshop Renoraam.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Webshop Renoraam.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.        Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.


Artikel 10 – Betaling

1.        Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. via een ideal-betaling of handmatige overboeking.
2.        Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste 3 werkdagen voor de productiedatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Webshop Renoraam.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

Artikel 11 – Geschillen

1.        Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Webshop Renoraam.nl, tenzij e kantonrechter bevoegd is.
2.        Webhop Renoraam.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
3.        Op elke overeenkomst tussen Webshop Renoraam.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.